Powered by
BOVAG-lid

Algemene huurvoorwaarden

1. Algemeen

1.1.   Op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten zijn de BOVAG-huurvoorwaarden van toepassing met in achtneming van de volgende aanvullende Free to go-huurvoorwaarden.

1.2.   Free to go behoudt te allen tijde het recht om prijzen & condities te wijzigen.

1.3.   Free to go behoudt te allen tijde het recht om een ander gelijkwaardig voertuig te leveren indien gereserveerd voertuig, om wat voor een reden dan ook, niet voorradig is.

1.4.   Per abonnement is 1 berijder toegestaan.

 

2. Onderwerp

2.1.      Deze Free to go-huurvoorwaarden regelen de zakelijke betrekkingen tussen de deelnemer enerzijds en Euromobil Nederland B.V. (verder “Euromobil” genaamd) met betrekking tot het product Free to go (verder “Free to go” genaamd) anderzijds.

2.2.     De deelnemer is na afsluiting van een algemene gebruikersovereenkomst gerechtigd om afzonderlijke huurovereenkomsten af te sluiten voor het gebruik van Free to go-auto’s. De bestuurder gebruikt de Free to go-voertuigen op basis van deze huurvoorwaarden.

 

3. Deelnemer en bestuurder

3.1.   Deelnemers zijn personen die zich succesvol en volgens de voorschriften hebben geregistreerd bij Free to go en een geldige algemene gebruikersovereenkomst hebben afgesloten met Euromobil.

3.2.   Bestuurders zijn natuurlijke personen die bevoegd zijn om het voertuig te besturen in de zin van artikel 5.

 

4. Afsluiting van huurovereenkomst en huurperiode

4.1.   De huurovereenkomst is afgesloten zodra de bestuurder het gehuurde voertuig kan starten door de Free to go-kaart voor de kaartlezer achter de voorruit te houden en de boordcomputer dit heeft bevestigd door het openen van de centrale vergrendeling.

4.2.   De huurperiode begint op het door de berijder gekozen tijdstip, ongeacht op welk moment de auto wordt geopend met de Free to go-kaart. De huurperiode eindigt als de deelnemer de huur heeft beëindigd zoals bepaald in artikel 11.

 

5. Rijbevoegdheid (bevoegdheid tot gebruik voertuig)

5.1.     Voor het gebruiken en besturen van Free to go-auto’s zijn uitsluitend personen bevoegd die zelf deelnemer zijn in de zin van artikel 3 en bovendien natuurlijke personen zijn; en

5.2.   Beschikken over een in Nederland geldig rijbewijs voor het besturen van personenauto’s (internationale rijbewijzen gelden ten deze niet als een geldig rijbewijs), dit bij zich dragen en voldoen aan alle eventueel daarin opgenomen voorwaarden en verplichtingen; en

5.3.   Beschikken over een geldige Free to go-kaart conform artikel 6; en

5.4.   Hebben voldaan aan de betalingsverplichtingen zoals gesteld in artikel 7.

5.5.   Bij intrekking van de rijbevoegdheid of bij verlies van het rijbewijs vervalt onmiddellijk de rijbevoegdheid voor de Free to go-auto voor de duur van het verlies of de intrekking.

5.6.   Het is in alle gevallen strikt verboden Free to go-auto’s te laten besturen door derden. Dit geldt ook als de derde persoon zelf Free to go-deelnemer is. Voor elke overtreding verbeurt de deelnemer aan Free to go een boete van € 1.000,- , onverminderd het recht van Euromobil op volledige schadevergoeding.


6. 
Free to go-kaart

6.1.     Een deelnemer dient zich te registreren op freetogo.nl en de geldigheid van zijn rijbewijs, zijn ID-kaart of paspoort en bankpas te laten verifiëren bij een Euromobil-partner voordat aan hem een Free to go-kaart ter beschikking wordt gesteld. Door het verstrekken van zijn gegevens stemt de deelnemer ermee in, dat zijn gegevens worden geverifieerd door middel van een ID-check/documentnummer controle. Met de Free to go-kaart wordt de deelnemer, indien hij voldoet aan de andere voorwaarden, in staat gesteld om Free to go-auto’s te huren en te gebruiken.

6.2.   De Free to go-kaart blijft eigendom van Euromobil.

6.3.   De Free to go-kaart is tevens een betaalmiddel van Travelcard  B.V. Met deze kaart kan bij alle tankstations in Nederland benzine of diesel worden afgerekend voor de Free to go-auto. Premium brandstoffen zijn uitgesloten, dus alleen Euro 95 en normale Diesel zijn met de Free to go-Travelcard af te rekenen. Het is niet mogelijk om met deze kaart buiten Nederland te tanken.

6.4.   De bij deze kaart behorende pincode wordt separaat toegezonden. Als er een voorkeurspincode is opgegeven, dan is de Free to go-kaart hiervan voorzien en wordt deze pincode niet toegezonden.

6.5.     De Free to go-Travelcard is een officieel betaalmiddel! Daarom is het belangrijk om voorzichtig met de kaart om te gaan. Verlies of diefstal van de kaart dient direct aan Euromobil en Travelcard Nederland te worden gemeld en aansluitend moet aangifte bij de politie worden gedaan. Dit laatste dient te gebeuren in verband met de aansprakelijkheid voor de schade die voortvloeit uit mogelijk misbruik van de kaart.

6.2.   Het is verboden om (te proberen) de Free to go-kaart uit te lezen met informatie technische methoden, te kopiëren of te manipuleren. Overtreding leidt tot onmiddellijke uitsluiting van Free to go en de deelnemer draagt de kosten van eventuele uit de overtreding voortkomende schade.

6.3.   De deelnemer is aansprakelijk voor alle schade die wordt veroorzaakt door het verlies van de Free to go-kaart, in het bijzonder als daardoor diefstal, beschadiging of onjuist gebruik van de Free to go-auto mogelijk gemaakt is.

6.4.   Voor het vervangen van een verloren of beschadigde Free to go-kaart dient de deelnemer de vergoeding te betalen voor een nieuw exemplaar, waarvan de hoogte kan worden gevonden in de tarievenlijst.

6.5.   Pincode en Free to go-kaart dienen gescheiden bewaard te worden. Indien dit niet gehanteerd wordt, komt alle schade die hieruit voortkomt voor rekening van de deelnemer.

 

7. Betaling en Borgstelling

7.1.      Om de Free to go-auto te kunnen huren en gebruiken, dient de deelnemer de thans geldende borgsom via freetogo.nl te regelen met de daarvoor beschikbare betalingsmogelijkheden. Deze borgstelling is van toepassing op een reservering vanaf 24 uur én bij verlenging van de huurperiode naar 24 uur of langer.

7.2.   Voor alle borg- en factuurbetalingen maakt Free to go gebruik van 24Rental B.V. Je betaalt aan 24Rental en 24Rental beheert jouw borgsom gedurende de transactieperiode. Retourneringen van eventuele verrekeningen zullen ook door 24Rental worden uitgevoerd. 24Rental B.V. is volledig verantwoordelijk voor alle betaaltransacties, storneringen, terugstortingen en support op alle financiële transacties.

7.3.   De deelnemer geeft een automatisch incasso af voor het incasseren van de facturen die voortvloeien uit het gebruik van de Free to go-auto’s en de daaruit voortvloeiende bijkomende kosten.

7.4.   De deelnemer is niet gerechtigd tot verrekening of compensatie jegens Euromobil, tenzij zulks uitdrukkelijk door Euromobil is toegestaan. Aan de deelnemer komt geen recht van retentie toe.

7.5.   Bij beëindiging van de Free to go-overeenkomst wordt de borg volledig geretourneerd onder eventuele verrekening van alle openstaande facturen.

 

8. Boeking en begin van de rit

8.1.      Het is niet mogelijk een Free to go-auto te gebruiken zonder vooraf een reservering te maken via freetogo.nl of middels een telefonische reservering via de Free to go-centrale.

8.2.   Reserveringen via freetogo.nl zijn kosteloos, aan telefonische reserveringen en wijzigingen zijn kosten verbonden. De kosten hiervan staan vermeld in de Free to go-tarievenlijst.

8.3.   Een Free to go-auto is minimaal 10 minuten voor het gewenste aanvangstijdstip met intervallen van 15 minuten te reserveren.

8.4.   De minimale huurperiode van een Free to go-auto is 1 uur en met intervallen van 15 minuten uit te breiden.

8.5.   Nadat een reservering is geplaatst wordt de bestuurder 5 minuten voor aanvang van de huurperiode via SMS geïnformeerd over het betreffende kenteken en de locatie van de Free to go-auto.

8.6.   Wanneer een deelnemer geen gebruik maakt van een boeking of deze binnen 1 uur voor de gewenste aanvang annuleert, wordt aan hem een annuleringsvergoeding in rekening gebracht conform de dan geldende tarievenlijst.

8.7.   De bestuurder is verplicht om de Free to go-auto voor het begin van de rit te controleren op zichtbare gebreken, schade of ernstige verontreiniging en deze zo nodig te melden aan Euromobil. De bestuurder is verplicht om deze informatie volledig en waarheidsgetrouw te leveren. Vindt deze melding niet plaats, dan is Euromobil gerechtigd om de deelnemer te belasten voor de daaruit ontstane schade. Euromobil is gerechtigd om het gebruik van de Free to go-auto in te trekken indien de veiligheid van de rit in gevaar kan komen.

8.2.   Euromobil is gerechtigd om zich bij storingen in het gebruik te verbinden met de Free to go-auto en de oorzaak van het gestoorde gebruik vast te stellen. Euromobil is gerechtigd om een verder gebruik van de Free to go-auto te verbieden en/of te verhinderen, indien er reden is om te vermoeden dat er gebruik gemaakt wordt in strijd met deze huurvoorwaarden.

 

9. Plichten en verboden van de deelnemer en bestuurder

9.1.    Deelnemer en bestuurder dienen zich te houden aan alle verplichtingen zoals vermeld in de BOVAG-huurvoorwaarden.

9.2.   Andere personen in staat te stellen een Free to go-auto te besturen is verboden (dit geldt ook voor personen die zelf Free to go-deelnemer of -bestuurder zijn).

9.3.   Het is verboden de betaalfunctie van de Free to go-kaart anders te gebruiken dan voor het afrekenen van de getankte brandstof in de Free to go-auto.

9.4.   Het is verboden in de Free to go-auto te roken of passagiers toe te staan te roken, indien dit wel gebeurt worden schoonmaakkosten in rekening gebracht van ten minste € 150,-.

9.5.   Het is verboden dieren mee te nemen in de Free to go-auto, indien dit wel gebeurt en er daardoor bevuiling van het interieur optreedt worden schoonmaakkosten in rekening gebracht van ten minste
€ 150,-.

 

10. Handelwijze bij ongevallen, schade, defecten, reparaties

10.1.   De bestuurder is verplicht de Free to go-auto voor het begin van de rit te controleren op zichtbare schade en deze eventueel door te geven aan Euromobil. Om de schade toe te kunnen wijzen aan de veroorzaker, dient de melding absoluut voor het starten van de motor plaats te vinden. Euromobil beslist of de rit ondanks een schade mag plaatsvinden.

10.2.   Ongevallen, schade en defecten die tijdens de rit optreden, dient de bestuurder onmiddellijk door te geven aan Euromobil.

10.3.   De bestuurder dient ongevallen waarbij een door hem bestuurde Free to go-auto betrokken is, onmiddellijk aan Euromobil door te geven en binnen 24 uur een Schade Aangifte Formulier (SAF) naar Euromobil te versturen. Dit is onafhankelijk van of het ongeval door hem zelf of door een derde veroorzaakt is.

10.4.   Het is deelnemer en of bestuurder niet toegestaan zelf reparaties uit te voeren aan een Free to go-auto, bestuurder dient zich altijd te melden bij een officiële dealer van het merk dat men rijdt.

10.5.   Bij pech of schade dient men zich te melden bij de Euromobil Alarmcentrale welke 24 uur per dag, 7 dagen in de week telefonisch bereikbaar is op telefoonnummer +31 332 45 50 67.

11. Einde van de huur

11.1.   Als de bestuurder een huurperiode wil beëindigen, dan is hij verplicht:

11.1.1.De Free to go-auto te parkeren binnen een straal van 50 meter van de, door bestuurder bij de reservering, vooraf aangegeven, niet betaalde parkeerplaats in de openbare ruimte (elke overtreding van verkeersregels of van door de eigenaar van de plaats ingestelde verboden, komt ten laste van de deelnemer). Het is te allen tijde verboden om op parkeerplaatsen te parkeren waar restricties gelden, zowel tijdens als na de huurperiode. Hiermee wordt onder andere, maar niet beperkt tot, bedoeld: parkeren op laden/lossen-plekken, blauwe zones, parkeren op plaatsen waar een parkeerverbod geldt op bepaalde tijden, taxi- en oplaadplaatsen, etc.

11.1.2.De sleutel in zijn houder te plaatsen welke zich in het dashboardkastje bevindt.

11.1.3.Zich ervan te verzekeren dat alle ramen en deuren volledig gesloten zijn en alle lampen zijn uitgeschakeld.

11.1.4.Zich ervan te verzekeren dat er geen afval of ernstige vervuilingen achterblijven in de Free to go-auto.

11.1.5.Zich ervan te verzekeren dat de Free to go-auto zich heeft afgesloten nadat de kaart boven de kaartlezer is gehouden.

11.2.   De Free to go-auto en de huur kan alleen beëindigd worden als de Free to go-auto zich op de eindbestemming bevindt en de sleutel in de houder in het dashboardkastje zit.

11.3.   Voor beëindiging van de huur dient door de deelnemer zijn Free to go-kaart opnieuw boven de kaartlezer (achter de voorruit) te worden gehouden. De huurperiode is pas beëindigd als dit wordt bevestigd op het display van de kaartlezer. Als de bestuurder de Free to go-auto verlaat, terwijl de huur niet beëindigd is, dan lopen alle (huur)kosten voor de deelnemer door. Als de huur om verschillende redenen niet beëindigd kan worden, dan is de deelnemer verplicht dit per omgaande te melden aan Euromobil en bij het voertuig te blijven tot Euromobil heeft beslist over de verdere gang van zaken.

11.4.   De huurperiode eindigt op het vooraf, bij de reservering, aangegeven tijdstip dan wel het tijdstip dat de auto met de Free to go-kaart wordt afgesloten indien dit het eerstgenoemde tijdstip overschrijdt.

11.5.   Indien het vooraf, bij de reservering, bepaalde eindtijdstip niet gehaald kan worden, dient de bestuurder dit terstond te melden aan Euromobil. Het niet halen van het eindtijdstip kan kosten met zich meebrengen die op de deelnemer verhaald zullen worden.

11.6.   Indien de bestuurder de auto niet op het vooraf, bij de reservering, bepaalde eindpunt kan achterlaten en Euromobil de auto dient te verplaatsen zullen de kosten van minimaal € 50,- op de deelnemer worden verhaald.

 

12. Verzekeringen

12.1. Alle Free to go-auto’s zijn WA – Casco verzekerd.

12.2.   Als de Free to go-auto tijdens de huurperiode wordt beschadigd of als de deelnemer een schade veroorzaakt, dan is de deelnemer hiervoor aansprakelijk met een eigen risico van maximaal € 250,- per gebeurtenis (bussen € 450,-).

12.3.   Bestuurders onder de 24 jaar hebben een hoger eigen risico van € 450,-.

12.4.   Bij diefstal, inbraak of schade waarbij de tegenpartij niet bekend is, dient de deelnemer ter stond aangifte te doen bij de politie en het politierapport met een Schade Aangifte Formulier (SAF) per omgaande aan Euromobil te versturen.

12.5.   Een in deze Free to go-huurvoorwaarden geregelde verdergaande (boven het eigen risico uitstijgende) aansprakelijkheid blijft onverminderd van kracht.

12.6.   Bij schade waarbij sprake is van drank- en/of drugsgebruik geldt een aansprakelijkheid voor het totale schadebedrag.

 

13. Tanken

13.1.   De Free to go-kaart is tevens een tankkaart, waarmee uitsluitend Euro 95 of Diesel kan worden getankt, premium brandstoffen zijn uitgesloten! Wij adviseren na gebruik altijd te tanken, ongeacht het aantal kilometers dat er gereden is.

13.2.   Niet tanken met een tankinhoud van minder dan 25% betekent dat een andere Free to go-gebruiker daar nadeel van ondervindt, doordat deze eerst moet tanken. In geval van nadeel van de volgende huurder berekenen wij een boete door, de hoogte van deze boete staat in de Free to go-tarievenlijst vermeld.

 

14. Bekeuringen

14.1. In geval van bekeuringen wordt de instantie die deze heeft opgelegd (CJIB of Gemeente) geïnformeerd wie de huurder is geweest. De bekeuring zal dan rechtstreeks aan de huurder worden doorbelast.

14.2.   De administratieve kosten hiervan worden doorbelast aan de deelnemer, de hoogte van deze kosten staan in de Free to go-tarievenlijst vermeld.

 

15. Aansprakelijkheid van Euromobil

15.1.   Euromobil is jegens de deelnemer en/of bestuurder niet aansprakelijk voor de, door deze, geleden schade als gevolg van het gebruik van een Free to go-auto, tenzij sprake is van grove schuld of nalatigheid dan wel een toerekenbare tekortkoming bij de uitvoering van de overeenkomst aan de zijde van Euromobil. De eventuele aansprakelijkheid van Euromobil is beperkt tot de bij afsluiting van de overeenkomst te voorziene typische schades. Indien en voor zover de schade door een deelnemer voor het betreffende schadegeval afgesloten verzekering (met uitzondering van sommenverzekering) gedekt is, is Euromobil alleen aansprakelijk voor eventuele daaraan verbonden nadelen van de deelnemer.

15.2.   Eventuele aansprakelijkheid volgens de productaansprakelijkheid wetgeving wordt niet beperkt.

 

16. Aansprakelijkheid van de deelnemer, contractuele boetes, uitsluiting van gebruik

16.1.   De deelnemer is jegens Euromobil aansprakelijk voor schades die hij of de gerechtigde bestuurder van het voertuig veroorzaakt heeft. Dit houdt in het bijzonder in schades in geval van diefstal, beschadiging of verlies van de Free to go-auto, de sleutel of accessoires (incl. Free to go-kaart). De deelnemer is verder aansprakelijk voor alle schade als de beschadiging of het verlies van de Free to go-auto of een schade van een ander is ontstaan, doordat de deelnemer of een derde voor wie hij verantwoordelijk en/of aansprakelijk is, in strijd heeft gehandeld met deze Free to go-huurvoorwaarden, wettelijke bepalingen of de algemene bepalingen van de autoverzekering. In geval van aansprakelijkheid van de deelnemer zonder verzekeringsdekking van de voertuigverzekering vrijwaart de deelnemer Euromobil te zake van alle vorderingen van derden.

16.2.   Bij niet nakoming van de verplichtingen uit de overeenkomst en deze huurvoorwaarden (en in geval van een betalingsachterstand), kan Euromobil de deelnemer met onmiddellijke werking tijdelijk of duurzaam uitsluiten van gebruik van de Free to go-auto’s en de toegangsmiddelen (Free to go-kaart) blokkeren. De uitsluiting wordt de deelnemer per e-mail meegedeeld.

 

17. Tarieven, machtiging voor automatische afschrijving, betalingsverzuim

17.1.   De deelnemer is aan Euromobil voor de huur van een Free to go-auto de prijzen van de door Euromobil gehanteerde Free to go-tarieven verschuldigd. Deze kunnen altijd worden geraadpleegd in de geldende Free to go-tarievenlijst als vermeld op de website. De tarieven zijn inclusief BTW. De huurprijs is direct opeisbaar bij beëindiging van de huurovereenkomst en kan alsdan worden geïncasseerd door Euromobil.

17.2.   Betalingen door een deelnemer vinden plaats per betaling door automatische incasso. De deelnemer is verplicht ervoor te zorgen dat zijn bankrekening, waarover de automatische incasso loopt, over voldoende saldo beschikt. Als het afgeschreven bedrag door de bank of de deelnemer wordt gestorneerd zal de deelnemer alsnog zorgdragen voor omgaande betaling aan Euromobil, vermeerderd met de door Euromobil gemaakte bankkosten.

 

18. Opzegging, beëindiging van de overeenkomst

18.1.  Ieder der partijen kan de algemene gebruikersovereenkomst en de daaruit voortvloeiende huurvoorwaarden met onmiddellijke ingang buitengerechtelijk beëindigen, indien sprake is van een gewichtige of dringende reden.

18.2.   Euromobil kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang in ieder geval beëindigen en een ter beschikking gesteld voertuig tot zich nemen, indien de deelnemer:

18.2.1.Een betalingsachterstand heeft met betrekking tot ten minste één huurperiode;

18.2.2.In staat van faillissement verkeert, diens faillissement heeft, dan wel is aangevraagd of sprake is van een schuldsaneringsregeling of surseance van betaling;

18.2.3.Herhaaldelijk niet voor voldoende saldo op zijn afrekenaccount zorgt, waardoor automatische incasso onmogelijk is;

18.2.4.Bij afsluiting van de algemene gebruikersovereenkomst of tijdens de duur ervan onjuiste inlichtingen gegeven heeft of feiten verzwegen heeft en daarom de voortzetting van de overeenkomst niet van Euromobil kan worden verlangd;

18.2.5.Anderszins in verzuim is of toerekenbaar tekort schiet in de nakoming van diens verplichtingen uit hoofde van de gebruikersovereenkomst en/of deze huurvoorwaarden.

 

19. Gegevensbescherming

19.1.  Euromobil verzamelt persoonsgegevens van de deelnemers (inclusief op de deelnemers betrekking hebbende gebruik- en voertuiggegevens), slaat deze op, verwerkt deze en gebruikt deze, voor zover dit nodig is voor het uitvoeren van de algemene gebruikersovereenkomst en de huurvoorwaarden.

19.2.   De Free to go-auto is voorzien van een geavanceerd systeem waarmee de locatie van de auto wordt doorgegeven via een satellietverbinding naar de backoffice van Euromobil. Hoe met deze gegevens om wordt gegaan wordt beschreven in het privacy statement van Euromobil en is onderdeel van de Free to go-huurvoorwaarden.